MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 8 MPSV - CÍL 6 POŘÍZENÍ PROSTŘEDKŮ ASISTIVNÍCH A ASIsTENČNÍCH TECHNOLOGIÍ PRO POSKYTOVATELE SLUŽEB SOCIÁLNÍ PÉČE

Podpora je určena pro budování a rozšiřování sociálních služeb tísňové péče. Tísňová péče se využívá především v péči o osoby se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení.

TERMÍNY

 • Příjem žádostí probíhá od 1. 3. 2021 od 0:00
 • Příjem žádostí končí 18. 4. 2021 ve 23:59

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A DOTACE

 • Uznatelné výdaje spojené s projektem mohou být zahájen před podáním žádosti, a to od 26. 2. 2021. 
 • Uznatelnost výajů je tedy od 26. 2. 2021 do 31. 12. 2022.
 • Alokace výzvy není zveřejněna.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 2 000 000 Kč.
 • Dotace je 75 %, tedy spoluúčast žadatele je 25 %. 
 • Dotace je poskytnuta formou ex-post - žadatel si musí zajistit předfinancování celé akce a následně po ukončení projetku a schválení projektu mu budou finance ze strany MPSV vyplaceny.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • Zajistit efektivitu a úsporný režim služby postupným rozšiřováním činností dispečinků asistivních technologií v závislosti na počtech a lokální koncentraci uživatelů.
 • Nákup systému obousměrné komunikace určené pro klienta, který pomáhá řešit komplikované životní situace v klientově přirozeném prostředí (a to i mimo bydliště), bez nutnosti trvalého dohledu pečující osoby či umístění klienta do pobytové služby sociální péče.
 • Nákup mobilní technologie, které s sebou osoba přenáší buď permanentně, nebo dle potřeby a charakteru jeho cesty, a jejichž provoz a alespoň některé funkce pracují autonomně, čili bez potřeby dalších speciálních zařízení. Tato zařízení ovšem mohou využívat běžně dostupné sítě, zejména telekomunikační, a další infrastrukturu budovanou nezávisle na specifických potřebách asistivních technologií.
 • Nákup stacionárních technologií, které vytvářejí prostředí, ve kterém se osoba může pohybovat (např. inteligentní, resp. monitorovaná domácnost, technologie pro orientaci nevidomých). Jde o speciální instalace, jejichž existence umožňuje nebo usnadňuje nějaký úkon nebo funkci uživatele.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - PRÁVNÍ FORMY

 • kraj,
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev a náboženská společnost,
 • ústav,
 • sociální družstvo,
 • spolek, 
 • obchodní společnost
 • ŽÁDOST NEMOHOU PODAT - příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem (ale mohou žádat samotné územně samosprávné celky), organizační složka státu a státní příspěvková organizace, poskytovatel sociální služby poskytovatené ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (dle § 52 zákona o sociálních službách).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - POVINNOSTI

 • Žadatel je oprávněn poskytovatel sociální služby dle zákonao sociálních službách (případně nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude předloženo Rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona o sociálních službách),
 • Žadatel je územní samosprávný celek, ale poskytování sociálních služeb je zajištěno jiným subjektem (například příspěvkovou organizací), potom musí vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, nebo bude nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel disponuje datovou schránkou,
 • Žadatel nemá nedoplatky či penála (daňové, na veřejném zdravotním pojištění, sociálním pojištění, politice zaměstnanosti), není v likvidaci,  konkurzu apod. - viz samotná výzva

ZPŮSOB PODÁNÍ

 • Žadatel vyplní žádost skrze elektronický systém IS EDS (https://isprofin.mfcr.cz/rispf),
 • Následně do 5 kalendářních dnů zašle skrze datovou schránku tištěnou verzi žádosti (která musí být identická s elektronickou, jinak žádost nebude akceptována)
 • Tištěná verze je bez příloh a podepsána statutárním zástupcem žadatel či zmocněné osoby na záíkladě plné moci. 

Povinné přílohy

 • Prohlášení žadatele
 • Vyjádření objednatele (MPSV, kraj, obec) o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje o zařazení do sítě.
 • Žádost obsahuje přílohu investiční záměr
 • Žádost obsahuje přílohu indikativní rozpočet

DALŠÍ INFORMACE

Další informace naleznete níže v přiložené výzvě, přímo na webových stránkách výzvy MPSV a na webové stránce dokumentů k celému dotačnímu programu 013 310.

Výpis dokumentů