MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 11 MPSV - CÍL 5 Pořízení automobilů pro poskytovatele sociálních služeb

Podpora je určena pro poskytovatele terénních služeb, případně terénních služeb v kombinaci s ambulantní službou. V rámci výzvy bude možné pořízení automobilu bez dalších úprav, a to za účelem dopravy zas klientem a případně i za účelem převozu klienta. V rámci výzvy je také možné pořídit vozidlo s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu, např. instalací nájezdové rampy, systému uchycení invalidního vozíku.

TERMÍNY

 • Příjem žádostí probíhá od 15. 3. 2021 od 0:00
 • Příjem žádostí končí 11. 4. 2021 ve 23:59

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A DOTACE

 • Uznatelné výdaje spojené s projektem mohou být zahájen před podáním žádosti, a to od 26. 2. 2021. 
 • Uznatelnost výajů je tedy od 26. 2. 2021 do 31. 12. 2022.
 • Alokace výzvy není zveřejněna.
 • Maximální výše způsobilých výdajů pro automobil bez dalších úprav je 600 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů pro automobil s úpravou je 1 000 000 Kč.
 • Dotace je 75 %, tedy spoluúčast žadatele je 25 %. 
 • Dotace je poskytnuta formou ex-post - žadatel si musí zajistit předfinancování celé akce a následně po ukončení projetku a schválení projektu mu budou finance ze strany MPSV vyplaceny.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • Pořízení vozidla bez dalších úprav.
 • Pořízení vozidla bez dalších úprav do ztížených terénních nebo klimatických podmínek (především horské oblasti - žadatel musí zdůvodnit).
 • Pořízení vozidla s úpravou pro převoz osob se sníženou schopností pohybu (žadatel popíše úpravy vozidla a zdůvodní jejich využití pro cílovou skupinu klientů).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - PRÁVNÍ FORMY

 • kraj,
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev a náboženská společnost,
 • ústav,
 • sociální družstvo,
 • spolek, 
 • obchodní společnost
 • ŽÁDOST NEMOHOU PODAT - příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem (ale mohou žádat samotné územně samosprávné celky), organizační složka státu a státní příspěvková organizace, poskytovatel sociální služby poskytovatené ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (dle § 52 zákona o sociálních službách).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - POVINNOSTI

 • Žadatel je oprávněn poskytovatel sociální služby dle zákonao sociálních službách (případně nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude předloženo Rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona o sociálních službách),
 • Žadatel je územní samosprávný celek, ale poskytování sociálních služeb je zajištěno jiným subjektem (například příspěvkovou organizací), potom musí vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, nebo bude nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel disponuje datovou schránkou,
 • Žadatel nemá nedoplatky či penála (daňové, na veřejném zdravotním pojištění, sociálním pojištění, politice zaměstnanosti), není v likvidaci,  konkurzu apod. - viz samotná výzva
 • Podpora je určena pro sociální služby poskytované terénní formou, případně pro sociální služby terénní formou v kombinaci s formou ambulantní.
 • Klienti, který je služba poskytována, mají bydliště v obcích do 10 tisích obyvatel. 
 • Sociální služba je poskoytována převážně klientům, kteří nežují v bytech zvlštního určení nebo pečovatelských domech. 

ZPŮSOB PODÁNÍ

 • Žadatel vyplní žádost skrze elektronický systém IS EDS (https://isprofin.mfcr.cz/rispf),
 • Následně do 5 kalendářních dnů zašle skrze datovou schránku tištěnou verzi žádosti (která musí být identická s elektronickou, jinak žádost nebude akceptována)
 • Tištěná verze je bez příloh a podepsána statutárním zástupcem žadatel či zmocněné osoby na záíkladě plné moci. 

POVINNÉ PŘÍLOHY

 • Prohlášení žadatele.
 • Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Potvrzení o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje
 • Investiční záměr
 • Indikativní rozpočet

DALŠÍ INFORMACE

Další informace naleznete níže v přiložené výzvě, přímo na webových stránkách výzvy MPSV a na webové stránce dokumentů k celému dotačnímu programu 013 310.

VÝPIS DOKUMENTŮ