MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 9 MPSV - CÍL 2 ZKVALITNĚNÍ STÁVAJÍCÍCH POBYTOVÁÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB VEDOUCÍCH ZEJMÉNA K NAPLNĚNÍ MATERIÁLNĚ TECHNICKÝCH STANDARDŮ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Podpora je určena pro výstavbu a rekonstrukci budov pobytových sociálních služeb registrovaných kapacit sociálních služeb.

TERMÍNY

 • Příjem žádostí probíhá od 22. 3. 2021 od 0:00
 • Příjem žádostí končí 20. 6. 2021 ve 23:59

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A DOTACE

 • Uznatelné výdaje spojené s projektem mohou být zahájen před podáním žádosti, a to od 1. 1. 2020. 
 • Uznatelnost výajů je tedy od 1. 1. 2020 do 30. 11. 2024.
 • Alokace výzvy je 420 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 60 000 000 Kč.
 • Dotace je 75 %, tedy spoluúčast žadatele je 25 %. 
 • Dotace je poskytnuta formou ex-post - žadatel si musí zajistit předfinancování celé akce a následně po ukončení projetku a schválení projektu mu budou finance ze strany MPSV vyplaceny.

PODPOROVANÉ AKTIVITY

 • Výstavba a rekonstrukce budov v současné době registrovaných kapacit sociálních služeb, k zajištění souladu dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 nepožaduje rozdělení služby do jednotlivých domácností.
 • Rekonstrukce budov směřující k rozdělení prostor na domácnosti dle Doporučeného postupu MPSV č. 2/2016 MTS pro služby sociální péče poskytované pobytovou formou (stanoveno u chráněného bydlení, domova pro osoby se zdravotním postižením a týdenního stacionáře). Podpořeny mohou být za stejných podmínek i domov se zvláštním režimem či domov pro seniory, byť Doporučený postup MPSV č. 2/2016 neomezuje nejvyšší kapacitu těchto pobytových služeb na jednom místě.
 • Rekonstrukce ubytovacích kapacit pobytových sociálních služeb s důrazem na plnění standardů kvality vyplývajících ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, s důrazem na snižování počtu tří a vícelůžkových pokojů a humanizaci prostředí.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - PRÁVNÍ FORMY

 • kraj,
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev a náboženská společnost,
 • ústav,
 • sociální družstvo,
 • spolek, 
 • obchodní společnost
 • ŽÁDOST NEMOHOU PODAT - příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem (ale mohou žádat samotné územně samosprávné celky), organizační složka státu a státní příspěvková organizace, poskytovatel sociální služby poskytovatené ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (dle § 52 zákona o sociálních službách).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - POVINNOSTI

 • Žadatel je oprávněn poskytovatel sociální služby dle zákonao sociálních službách (případně nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude předloženo Rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona o sociálních službách),
 • Žadatel je územní samosprávný celek, ale poskytování sociálních služeb je zajištěno jiným subjektem (například příspěvkovou organizací), potom musí vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, nebo bude nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel disponuje datovou schránkou,
 • Žadatel nemá nedoplatky či penála (daňové, na veřejném zdravotním pojištění, sociálním pojištění, politice zaměstnanosti), není v likvidaci,  konkurzu apod. - viz samotná výzva

ZPŮSOB PODÁNÍ

 • Žadatel vyplní žádost skrze elektronický systém IS EDS (https://isprofin.mfcr.cz/rispf),
 • Následně do 5 kalendářních dnů zašle skrze datovou schránku tištěnou verzi žádosti (která musí být identická s elektronickou, jinak žádost nebude akceptována)
 • Tištěná verze je bez příloh a podepsána statutárním zástupcem žadatel či zmocněné osoby na záíkladě plné moci. 

Povinné přílohy

 • Prohlášení žadatele o dotaci
 • Vyjádření objednatele (MPSV, kraj, obec) o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje o zařazení do sítě
 • Investiční záměr
 • Žádost obsahuje přílohu aktuální výpis z katastru nemovitostí, prokazující vlastnické právo k objektu (pozemku)
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • idikativní rozpočet

DALŠÍ INFORMACE

Kritéria hodnocení a další informace naleznete níže v přiložené výzvě, přímo na webových stránkách výzvy MPSV a na webové stránce dokumentů k celému dotačnímu programu 013 310.

Vyýpis dokumentů