MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 6 MPSV - CÍL 4 PODPORA MOBILITY

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb a pro poskytovatele odlehčovacích služeb poskytující sociální služby formou pobytové, ambulantní a terénní. Přednostně budou podprogramu zařazovány akce připravované jako dílčí projekty v rámci Národního rozvojového programu mobility pro všechny.

TERMÍNY

 • Příjem žádostí probíhá od 4. 3. 2021 od 0:00
 • Příjem žádostí končí 4. 4. 2021 ve 23:59

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A DOTACE

 • Uznatelné výdaje spojené s projektem mohou být zahájen před podáním žádosti, a to od 1. 1. 2020. 
 • Uznatelnost výajů je tedy od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022.
 • Alokace výzvy je 48 400 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 250 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Dotace je 75 %, tedy spoluúčast žadatele je 25 %. 
 • Dotace je poskytnuta formou ex-post - žadatel si musí zajistit předfinancování celé akce a následně po ukončení projetku a schválení projektu mu budou finance ze strany MPSV vyplaceny.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • Zpřístupnění budov odstraněním bariér vstupů do budov, včetně úprav vstupních otvorů
 • Vytváření podmínek v budovách i vně umožňující horizontální i vertikální bezbariérový pohyb zdravotně postižených osob prostřednictvím stavebních úprav, instalací výtahů, plošin, nájezdových ramp, transportních systémů, které usnadňují překonávání výškových rozdílů, schodišťová sedačka uchycená ke stavbě
 • Realizace bezbariérových úprav hygienického zázemí
 • Usnadnění pohybu tělesně postižených osob mezi budovami v uzavřeném areálu zařízení řešením venkovních úprav, které odstraní výškové rozdíly a fyzické překážky na komunikacích a současně povedou k bezpečnosti komunikací

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - PRÁVNÍ FORMY

 • kraj,
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev a náboženská společnost,
 • ústav,
 • sociální družstvo,
 • spolek, 
 • obchodní společnost
 • ŽÁDOST NEMOHOU PODAT - příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem (ale mohou žádat samotné územně samosprávné celky), organizační složka státu a státní příspěvková organizace, poskytovatel sociální služby poskytovatené ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (dle § 52 zákona o sociálních službách).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - POVINNOSTI

 • Žadatel je oprávněn poskytovatel sociální služby dle zákonao sociálních službách (případně nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude předloženo Rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona o sociálních službách),
 • Žadatel je územní samosprávný celek, ale poskytování sociálních služeb je zajištěno jiným subjektem (například příspěvkovou organizací), potom musí vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, nebo bude nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel disponuje datovou schránkou,
 • Žadatel nemá nedoplatky či penála (daňové, na veřejném zdravotním pojištění, sociálním pojištění, politice zaměstnanosti), není v likvidaci,  konkurzu apod. - viz samotná výzva
 • Žadatel je výhradním vlastníkem budovy určené pro technické zhodnocení bez zástavního práva na budově, případně na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní doloží vlastnictví nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ZPŮSOB PODÁNÍ

 • Žadatel vyplní žádost skrze elektronický systém IS EDS (https://isprofin.mfcr.cz/rispf),
 • Následně do 5 kalendářních dnů zašle skrze datovou schránku tištěnou verzi žádosti (která musí být identická s elektronickou, jinak žádost nebude akceptována)
 • Tištěná verze je bez příloh a podepsána statutárním zástupcem žadatel či zmocněné osoby na záíkladě plné moci. 

Povinné přílohy

 • Prohlášení žadatele
 • Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
 • Potvrzení o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje
 • Investiční záměr
 • Indikativní rozpočet

DALŠÍ INFORMACE

Další informace naleznete níže, přímo na webových stránkách výzvy MPSV a na webové stránce dokumentů k celému dotačnímu programu 013 310.

Výpis dokumentů