MAS Podbrněnsko, spolek

VÝZVA Č. 7 MPSV - CÍL 1 ZVYŠOVÁNÍ KAPACIT POBYTOVÝCH ZAŘÍZENÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

Podpora je určena pro zařízení sociálních služeb poskytující sociální péči v zařízeních sociálních služeb typu domov pro seniory, domov pro osoby se zdravotním postižením, domov se zvláštním režimem, chráněné bydlení, týdenní stacionář a odlehčovací služby poskytující formou pobytovou.

TERMÍNY

 • Příjem žádostí probíhá od 22. 3. 2021 od 0:00
 • Příjem žádostí končí 20. 6. 2021 ve 23:59

ZPŮSOBILOST VÝDAJŮ A DOTACE

 • Uznatelné výdaje spojené s projektem mohou být zahájen před podáním žádosti, a to od 1. 1. 2019. 
 • Uznatelnost výajů je tedy od 1. 1. 2019 do 30. 11. 2024.
 • Alokace výzvy je 625 000 000 Kč.
 • Minimální výše způsobilých výdajů je 3 000 000 Kč.
 • Maximální výše způsobilých výdajů je 60 000 000 Kč.
 • Dotace je 75 %, tedy spoluúčast žadatele je 25 %. 
 • Dotace je poskytnuta formou ex-post - žadatel si musí zajistit předfinancování celé akce a následně po ukončení projetku a schválení projektu mu budou finance ze strany MPSV vyplaceny.

PODPOROVANÉ AKTIVITY:

 • Nová výstavba, v souladu se střednědobými plány rozvoje sociálních služeb nebo v souladu s národní sítí sociálních služeb.
 • Přístavba, nástavba a stavební úprava stávající budovy zařízení v souladu s krajskými střednědobými plány rozvoje sociálních služeb.
 • Rekonstrukce budovy, za účelem změny užívání na objekt sociálního zařízení.
 • Pořízení vnitřního vybavení (lůžka a nábytek), zdravotnických prostředků, technologického vybavení kuchyně a prádelny určené pro klienty novostaveb a rekonstrukcí, a to při zvyšování kapacit zařízení soc. služeb.

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - PRÁVNÍ FORMY

 • kraj,
 • obec, dobrovolný svazek obcí, hlavní město Praha,
 • obecně prospěšná společnost,
 • církev a náboženská společnost,
 • ústav,
 • sociální družstvo,
 • spolek, 
 • obchodní společnost
 • ŽÁDOST NEMOHOU PODAT - příspěvková organizace a organizační složka zřízená nebo založená územně samosprávným celkem (ale mohou žádat samotné územně samosprávné celky), organizační složka státu a státní příspěvková organizace, poskytovatel sociální služby poskytovatené ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (dle § 52 zákona o sociálních službách).

OPRÁVNĚNÍ ŽADATELÉ - POVINNOSTI

 • Žadatel je oprávněn poskytovatel sociální služby dle zákonao sociálních službách (případně nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace bude předloženo Rozhodnutí o registraci sociální služby dle zákona o sociálních službách),
 • Žadatel je územní samosprávný celek, ale poskytování sociálních služeb je zajištěno jiným subjektem (například příspěvkovou organizací), potom musí vytvořit předpoklady oprávnění nejdéle k termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel je součástí sítě sociálních služeb dle zákona o sociálních službách, nebo bude nejpozději v termínu naplnění indikátorů dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace,
 • Žadatel disponuje datovou schránkou,
 • Žadatel nemá nedoplatky či penála (daňové, na veřejném zdravotním pojištění, sociálním pojištění, politice zaměstnanosti), není v likvidaci,  konkurzu apod. - viz samotná výzva
 • Žadatel je výhradním vlastníkem budovy určené pro technické zhodnocení bez zástavního práva na budově, případně na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní doloží vlastnictví nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.
 • Žadatel je výhradním vlastníkem pozemku určeného pro výstavbu bez zástavního práva na budově, případně na základě smlouvy o budoucí smlouvě kupní doloží vlastnictví nejpozději do vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

ZPŮSOB PODÁNÍ

 • Žadatel vyplní žádost skrze elektronický systém IS EDS (https://isprofin.mfcr.cz/rispf),
 • Následně do 5 kalendářních dnů zašle skrze datovou schránku tištěnou verzi žádosti (která musí být identická s elektronickou, jinak žádost nebude akceptována)
 • Tištěná verze je bez příloh a podepsána statutárním zástupcem žadatel či zmocněné osoby na záíkladě plné moci. 

Povinné přílohy

 • Rozhodnutím o registraci poskytovatele sociálních služeb dle zákona o sociálních službách
 • Prohlášení žadatele o dotaci
 • Vyjádření objednatele (MPSV, kraj, obec) o souladu akce se střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb kraje o zařazení do sítě
 • Investiční záměr
 • Aktuální výpis z katastru nemovitostí, prokazující vlastnické právo k objektu (pozemku)
 • Smlouva o budoucí smlouvě kupní
 • Indikativní rozpočet

DALŠÍ INFORMACE

Další informace naleznete níže v přiložené výzvě, přímo na webových stránkách výzvy MPSV a na webové stránce dokumentů k celému dotačnímu programu 013 310.

Výpis dokumentů