MAS Podbrněnsko, spolek

počáteční fáze realizace SCLLD 

Projekt Místní akční skupiny Podbrněnsko, spolek, v rámci výzvy č. 6 IROP Zlepšení řídicích a administrativních schopnotstí MAS je zaměřen na podporu aktivizace občanů mikroregionu, budování partnerství a podporování dobrovolné činnosti na všech úrovních aktivit obyvatel venkova. Konkrétně se jedná o projekt, který zajišťuje naplňování Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko na období 2014-2020 (SCLLD), kdy finanční prostředky jsou vynaloženy na zabezpečení realizace Výzev MAS a režijní výdaje spojené se SCLLD. Jedná se například o výdaje spojené s pořádanými školeními/semináři k jednotlivým výzvám, zajištění hodnocení a výběru projektů ve výzvách MAS, mzdové a režijní výdaje spojené s realizací SCLLD, metodická a konzultační činnost v oblasti vzdělávání pro školy a školská zařízení - tzv. Šablony atd.

Cíl projektu

Hlavním cílem projektu je realizace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko (dále SCLLD) a posílení kapacit komunitně vedeného místního rozvoje a to naplněním dílčích cílů:

  • využití integrovaného nástroje tj. komunitně vedeného místního rozvoje a realizace akčního plánu SCLLD (tj. programových rámců),
  • posílení a rozvoj animační činnosti žadatele v dotčeném území,
  • zlepšení řídících a administrativních schopností žadatele.

výsledky projektu

Realizací projektu byly naplněny cíle projektu, které byly stanoveny na počátku, tedy především je/byla realizována Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Podbrněnsko a v souvislosti s tím i posílení kapacit pro potřeby implementace SCLLD. Rovněž i dílčí cíle projektu. Zároveň došlo k naplnění očekávaných změn relaizací projektu, tedy: 

  • proběhla stabilizace partnerství v regionu, byla nastartována a probíhá spolupráce a výměna zkušeností mezi místími aktéry,
  • došlo ke zkvalitnění strategického a projektového řízení v území,
  • dochází k naplňování strategických cílů SCLLD, které přispívají ke zvýšení života ve venskovských oblastech,
  • je efektivně čerpáno z externích zdrojů OP a PRV,
  • a další.

Projekt počáteční fáze realizace SCLLD MAS Podbrněnsko je spolufinancován evropskou unií.


Zdroj financování: Integrovaný regionální operační program
 
Název projektu: Počáteční fáze realizace SCLLD
 
Reg. číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/15_003/0002938
 
Realizace projektu: 1. 9. 2015 - 30. 4. 2018
 
Výše dotace: 3 798 227,26 Kč